luni, 2 iunie 2008

VIATA DUHOVNICEASCA ORTODOXA, continuare...

Data trecută am lăsat o idee în suspensie despre viaţa duhovnicească ortodoxă, pe care doar am amintit-o, dar nu am dezvoltat-o...,

Şi anume am spus, că VIAŢA DUHOVNICEASCĂ este ...O VIAŢĂ HARICĂ...şi o viaţă de...ÎNCHINARE FAŢĂ DE DUMNEZEU ŞI DE ADORARE A LUI ÎN DUH ŞI ADEVĂR! (cf. Ev. după Sf. Ap. Ioan, cap.4, vers.24);

Cu mila lui Dumnezeu vrem să zăbovim puţin asupra acestui aspect al vieţii duhovniceşti, pentru că considerăm că este necesar...şi este necesar a fi înţeleasă ....ÎNCHINAREA FAŢĂ DE DUMNEZEU ÎN DUH ŞI ADEVĂR...pentru că duşmanii Ortodoxiei, citează des acest verset - IOAN 4, 24- şi spun în zeflmea...

- păi vezi frate..ce spune Biblia, ...ÎN DUH ŞI ÎN ADEVĂR!, frate,
şi nu la ..."icoane" şi "cruci" şi "potire" şi "moaşte de sfinţi", şi alte ...OBIECTE PE CARE VOI ORTODOCŞII le consideraţi ...în mod fals..."SFINTE" !

- Numai că ei săracii, N-AU ÎNŢELES BINE ACEST VERSET!, şi cum spune Părintele Arsenie Boca..."COBOARĂ LA IAD CU ...BIBLIA LOR ÎN MÂNĂ";

- Şi iată de ce... coboară....astfel de oameni stricaţi la minte...Pentru că ÎNCHINAREA ÎN DUH ŞI ÎN ADEVĂR, înseamnă conform unor mari teologi şi Sfinţi ai Bisericii 3 MARI LUCRURI. Şi iată care sunt aceste 3 mari lucruri :

1. Închinarea în Duh şi în Adevăr înseamnă...Închinarea faţă de Dumnezeu ...ÎN DUHUL SFÂNT şi ÎN ADEVĂRUL DOGMATIC AL BISERICII ORTODOXE;

2. Închinarea în Duh şi în Adevăr înseamnă Închinarea faţă de Dumnezeu...în "duhul omului" (adică în partea cea mai adâncă a fiinţei umane) şi în ..."adevărul conştienţei" adică în starea de maximă luciditate a minţii şi conştiinţei pe care o are creştinul ortodox când se roagă cu adevărat Lui Dumnezeu ŞI NU o închinare ÎN MOD ÎNŞELAT sau într-o stare de ...ÎNŞELARE DE SINE (despre care ne avertizeaza Sf.Ignatie ca au cazut multi “rugatori si misticii ai Apuslui”). Starea de închinare în faţa lui Dumnzeu în "adevăr"...este opusă stării de închinare falsă în ..."minciuna închipuirilor şi imaginaţiilor" care îi vin omului în minte şi inimă în timpul rugăciunii, prin lucrarea meşteşugită şi ispititoare şi întinătoare a diavolului;

3. Închinarea în Duh şi în Adevăr mai înseamnă şi...ÎNCHINAREA FAŢĂ DE DUMNEZEU...ÎN SFERA ŞI ATMOSFERA LUCRURILOR DUHOVNICEŞTI (cf. Sf. Teofan Zăvorâtul - "VIAŢA LĂUNTRICĂ"), pe de-o parte dar şi ...ÎN ADEVĂRUL PRACTICILOR LITURGICE ORTODOXE...care paractici precum la Sf. Liturghie Ortodoxă sunt singurele care asigură ...receptarea lui Dumnezeu şi mai ales... PREZENŢA LUI REALĂ ŞI VENIREA LUI IMEDIATĂ ŞI REALĂ ATUNCI CÂND ESTE ...CORECT INVOCAT (spre ex. invocarea lui Dumnezeu DE LA SFÂNTA EPICLEZĂ ORTODOXĂ) şi care închinare în Adevărul practicilor liturgice ...NU-L MAI ARE NICI O DENOMINAŢIUNE CREŞTINĂ, nici măcar...Catolicismul;

Aşadar ACEASTA ÎNŢELEG ORTODOCŞII PRIN ÎNCHINAREA FAŢĂ DE DUMNZEU "ÎN DUH ŞI ÎN ADEVĂR!"

După ce am îmcercat să dezvoltăm ideea de mai sus...cu Ajutorul Domnului dorim să mergem mai departe şi să mai destăinuim şi alte aspecte ale Vieţii Duhovniceşti Creştine Ortodoxe...

Şi vom spicui iarăşi câteva idei mari de la Unii dintre Sfinţii Părinţi şi Părinţii Duhovniceşti atât din Vechime cât şi ami apropiaţi de noi şi chiar contemporanic cu noi.

Pentru că aceste aspecte sunt tratate foarte amănunţit la aceşti Sfinţi Părinţi şi Prea Cuvioşi şi Prea Cucernici Părinţi..., noi în acest spaţiu al acestui forum DOAR LE VOM AMINTI PUNCTUAL şi vom indica sursa de unde provin...invitându-i pe fraţii cititori şi vizitatori să caute şi să parcurgă...CU RĂBDARE aceste mari comori de lămurire şi învăţătură ortodoxă...Dar ne cerem iertare că acum nu avem lângă noi..toate lucrările ca să indicăm precis şi pagina, ci doar o să amintim titlurile...la unele dintre aceste lucrări:

După Sfinţii Părinţi şi alţi Părinţi duhovniceşti....VIAŢA CREŞTINĂ DUHOVNICEASCĂ ORTODOXĂ ARE :

a) DOUĂ ÎNCEPUTURI FUNDAMENTALE :
1. Sf. Taină a Botezului Creştin Ortodox şi
2. Sf. Taină a Sfintei Pocăinţe (cf. Sf. Teofan Zăvorâtul - "CALEA SPRE MÂNTUIRE");

b) TREI ETAPE mari, pe care le parcurge un creştin adevărat în timpul existeneţei pământeşti:
1. CURĂŢIREA INIMII DE PATIMI,
2. LUMINAREA MINŢII,
3. UNIREA DUHULUI OMULUI CU HRISTOS (cf. Gheronda IOSIF SPILEOTUL, ideile lui găsindu-se şi în..."MĂRTURII DIN VIAŢA MONAHALĂ"; cf. de asemenea Părintelui D. Stăniloae - "ASCETICA ŞI MISTICA ORTODOXĂ", dar şi multe altele;

c) DOUĂ NIVELE MARI LA CARE SE TRĂIEŞTE :
1. VIEŢUIREA DUPĂ PORUNCILE EVANGHELICE şi
2. VIEŢUIREA DUPĂ SFATURILE EVANGHELICE (cf. Părintelui ARSENIE BOCA, ideea aceasta amintind-o Părintele în mai multe din cărţile sale...precum "Îndumnezeirea omului prin Har" sau "Rostul Încercărilor") ;

d) DOI TIMPI ÎN CARE SE DOBÂNDEŞTE :
1. ÎMBISERICIREA şi
2. ÎNDUHOVNICIREA. Ideea aceasta am cules-o dintr-un Articol apărut în Ziarul IIsus Biruitorul (nu am la îndemână numărul ci se poate verifica), care articol reda ....UN INTERVIU luat de Fr. jurnalist şi teolog Romeo Petraşciuc...unui Părinte Cucernic care slujeşte la Capela din Incinta Unei Închisori din Ardeal. Părintele nu se referă expres la această chestiune dar face o referire...tangenţială asupra acestui aspect al vieţii duhovniceşti a deţinuţilor-fii ai săi duhovniceşti, în interviul care i s-a luat;

e) DOUĂ LIMITE ÎN CARE SE MANIFESTĂ:
1. INTRAREA ÎN VIAŢĂ prin începerea împlinirii de către creştin a Poruncilor Evanghelice, şi
2. DESĂVÂRŞIREA...(cf. Sf. IGNATIE BRIANCIANINOV - "Cuvântul despre Mântuire din Vol. 4 al seriei "EXPERIENŢE ASCETICE, vol. intitulat "CALEA RUGĂTORULUI. IZBĂVIREA DE DURERILE OSTENELILOR ZADARNICE"");

f) CINCI LEGI FUNDAMENTALE :
1. POCĂINŢA;
2. TREZVIA;
3. RÂVNA DE A BINEPLĂCEA MEREU LUI DUMNEZEU;
4. ÎMPODOBIREA SUFELTULUI CU TOATE VIRTUŢILE;
5. ATINGEREA VIRTUŢILOR CĂLUGĂREŞTI, (cf. SFÂNTUL VASILE CEL MARE - "RÂNDUIELILE VIEŢII MONAHALE") ;

g) CINCI TEMEIURI MARI :
1. SMERENIA;
2. OSÂNDIREA DE SINE (sau ..."PRIHĂNIREA DE SINE, cum îi mai spune Sfântul Ignatie Briancianinov");
3. HOTĂRÂREA DE A NU REPETA PĂCATELE GRELE;
4. RÂVNA DE A BINEPLĂCEA LUI DUMNEZEU ÎNTRU TOATE;
5. RUGĂCIUNEA, (cf. Părintele Contemporan bulgar SERAFIM ALEXIEV - "VIAŢA DUHOVNICEASCĂ A CREŞTINULUI ORTODOX");

h) CÂTEVA CONDIŢII MARI PENTRU A FI DEZVOLTATĂ ŞI ÎNTREŢINUTĂ (pe care nu le numerotăm cu cifre arabe pentru că nu le putem reda exhaustiv întrucât mai mulţi Sfinţi Părinţi şi Părinţi contemporani...le scot în evidenţă în mod diferit şi nu le ...arată numărul exact; însă din motive de ordin metodologic şi sistematic o să indicăm aceste condiţii notându-le unele după altele prntr-o numerotare cu litere) :

a. POMENIREA NEÎNCETATĂ A LUI DUMNEZEU (cf. Părintele Serafim Alexiev);

b. ADUCEREA AMINTE DEASĂ DE DUMNEZEU (cf. Sf. Ignatie Briancianinov);

c. SMERITA CUGETARE (acelaşi Sfânt Ierarh rus);

d. FAPTE SĂVÂRŞITE ÎN NUMELE LUI DUMNEZEU (cf. părintele bulgar amintit msi sus);

e. RĂBDAREA (ibidem),

f. NEJUDECAREA APROPAPELUI (cf. EVAGRIE PONTICUL);

g. NEAMINTIREA RĂULUI SUFERIT DE LA APROAPELE (Patericul);

h. LUCRAREA ORICĂREI VIRTUŢI ÎN ASCUNS (cf. Sf. Diadoh al Foticeii);

i. NEPOFTIREA ÎN INIMĂ A BUNULUI APROAPELUI (mai ales a femeii aproapelui sau a bărbatului semenei)

ETC.

i) URMĂTORII DUŞAMNI:

PĂCATUL;
SLAVA DEŞARTĂ;
NEGRIJA ŞI TRÂNDĂVIA;
MULŢUMIREA PATIMILOR, asupra cărora insistă cu precădere (dar nu sunt singurii duşmani, ci o să mai arătăm şi alţii), Părintle Arhimandrit bulgar, Serafim Alexiev.

j) DOUĂ ASPECTE ŞI FEŢE :
1. VIAŢA duhovnicească EXTERIOARĂ, care este exprimată şi emanată şi mărturisită public de un creştin ortodox prin felul în care el participă la...CULTUL EXTERN AL BISERICII ORTODOXE;

2. Viaţa duhovnicească ...internă sau...LĂUNTRICĂ. Este ADEVĂRATA FAŢĂ ŞI IDENTITATE DUHOVNICEASCĂ A UNUI CREŞTIN ORTODOX,

Sf. Teofan Zăvorâtul spune în "VIAŢA LĂUNTRICĂ", dar repetă ideea şi în alte lucrări alel lui că..."CUM SE TE AFLI ÎN INIMA TA AŞA TE ARE DUMNEZEU ÎNAINTEA OCHILOR LUI!"

Viaţa duhovnicească lăuntrică a unui creştin ortodox COPT ŞI MATUR, este de obicei...ASCUNSĂ CU GRIJĂ (cf. COLOSENI, cap.3, vers.3), precum au făcut mulţi sfinţi şi oameni duhovniceşti dar totuşi ea poate fi uneori...presupusă şi...intuită şi...dedusă şi... citită şi ..."TRĂDATĂ", adică relevată fără voie (cf. PĂRINTELE PAISIE AGHIRITUL, - "NEVOINŢĂ DUHOVNICEASCĂ, vol.3, Ed. Evanghelismos") în sufletul unui creştin ortodox autentic îndeosebi prin/ şi din felul cum se roagă şi se închină în Biserică atât în timpul Sfintei Liturghii sau a altor slujbe, dar şi în felul cum...RELAŢIONEAZĂ CU SEMENII LUI, precum şi din alte situaţii dificile sau grave prin care trece creştinul ortodox în viaţă şi anume ...DIN FELUL CUM REACŢIONEAZĂ ÎN ACESTE SITUAŢII, se poate vedea şi înţelege ...DACĂ ARE ÎN EL VIAŢA DUHOVNICEASCĂ ADEVĂRATĂ SAU NU...;


k) O DEFINIŢIE DIN DOUĂ CUVINTE...Şi anume Viaţa duhovnicească este...MIŞCARE şi LUPTĂ (cf. Părintele Arhimandrit Serafim Alexiev - "VIAŢA DUHOVNICEASCĂ A CREŞTINULUI ORTODOX");

"Mişcare" înseamnă (lămureşte acest Părinte), mişcarea sufletului ÎNDREPTATĂ..ÎNAINTE ŞI ÎN SUS , adică..SPRE DOBÂNDIREA ASEMĂNĂRII CU DUMNEZEU...;

"Luptă", înseamnă..LUPTA NEVĂZUTĂ A SUFLETULUI ...CU DUHURILE NEVĂZUTE ALE IADULUI...!

Doamne ajuta!

Niciun comentariu: